„Специалността „Медицинска козметика“ дава отлични възможности за реализация в чужбина“

0

За трета поредна година в Пловдив се проведе козметичен семинар, организиран от Медицински колеж – Пловдив и издателство Beauty woman. За целите на Медицински колеж – Пловдив и развитието на една от най-актуалните в момента професии „Медицински козметик“ разговаряме с доц. Мария Божкова, директор на Медицинския колеж, както и с Пенка Крушкова, Гергана Павлова и Райна Петрова, преподаватели в специалност „Медицинска козметика“. 

Доц. Мария Божкова, д.м, работи като преподавател от 1997г. в Медицински колеж – Пловдив. От 2011г. заема длъжността зам. директор на Медицински колеж, а понастоящем е директор. Ръководител е на специалност „Медицинска козметика“ още от откриването й през 2015г.

Доц. Божкова, какви са целите, които сте си поставили за развитието на специалността за медицински козметици?

Аз и колегите преподаватели от специалността сме си поставили  за цел специалност „Медицинска козметика„ да стане една от най- предпочитаните от кандидат – студентите специалности и обучението при нас да е водещо пред останалите колежи в страната. Считам, че подготовката на такива специалисти е от голямо значение и реализацията им в последствие е гарантирана.

Какво обхваща учебният план?

Специалност „Медицинска козметика„ е не регулирана специалност и това ни дава възможност в Учебния план да се включват различни дисциплини по наш избор, които формират професионалната подготовка на тези специалисти. Обучението е 3 години с общ хорариум от часове 2440, като акцентът е основно върху практическото обучение 720 часа упражнения и семинари и 1340 часа практическо обучение. В плана са включени задължителни профилиращи учебни дисциплини основно с медицинска насоченост. Студентите имат правото да избират във всеки семестър и допълнителни избираеми дисциплини. Важно е студентите да усвоят достатъчно медицински познания, за да могат впоследствие да са в състояние да снемат правилна анамнеза и да са наясно дали могат да се справят адекватно с проблемите на даден пациент или да го насочат към консултация със специалист дерматолог и след това да приложат съответните професионални козметологични терапии. специалните предмети се водят от хабилитирани университетски преподаватели, както и от доказани професионалисти с дългогодишен опит в сферата на медицинска козметика. Държим много на високото ниво на обучение в Медицински колеж – Пловдив.

Могат ли с дипломите, които получават завършилите специалисти да работят в чужбина? 

Дипломите, които получават завършилите са признати в целия Европейски съюз и това дава правото на всеки получил диплома на ОКС „ Професионален бакалавър„ по специалност „Медицинска козметика„ да упражнява професията и в чужбина. Всеки завършил получава 180 кредита, които отговарят на Европейските стандарти за бакалавърска степен.

Освен българи има ли възможност в Медицински колеж – Пловдив да се обучават и чужденци?

Във всички специалности на МК има възможност да се обучават чужденци, ако са положили изпит за владеене на български език.

С каква материална база разполага колежът?

Материалната база на Колежа е една от най­-добрите в цяла България, а и на Балканския полуостров. Колежа е оформен като самостоятелен кампус, в които има общежитие, стол, спортен комплекс, зелени площи, библиотека и учебен корпус. Напълно обзаведени са два практически кабинета за студентите от специалност „Медицинска козметика“ в които се провеждат упражненията по специалните дисциплини и практическото обучение.


Пенка Крушкова, Гергана Павлова и Райна Петрова, преподаватели по специалност „Медицински козметика“. От 2010г. са преподаватели по специалност „Рехабилитатор“, а от 2015г. с откриването на специалността „Медицинска козметика“ преподават и в тази специалност.

Преподавателите в Медицински колеж – Пловдив 

В какво се състои вашата работа?

В специалност „Рехабилитатор“ преподаваме по дисциплините: Лечебен масаж, Кинезитерапия и Клинична практика, а в специалност „Медицинска козметика“ преподаваме  лекционния материал по „Козметични средства, грижи и процедури“, упражнения по същата дисциплина, Масаж и Учебна практика.

Как оценявате учебния план?

Специалност „Медицинска козметика“ е нерегулирана специалност и няма формулирани Единни държавни изисквания за нея, както са всички останали специалности в Медицински колеж. При изготвянето на Учебния план се придържаме максимално за удовлетворяване на регламентите, характерни за специалностите от направление „Здравни грижи“ за ОКС „Професионален бакалавър“. Задължителните учебни дисциплини предвидени в учебния план на специалността са съобразени с изискването за формиране на добри професионални качества и осигуряват възможност за придобиване на умения и навици необходими за добра професионална реализация. В учебния план са заложени по – голям процент хорариум практически часове.

Какви са вашите впечатления от знанията и уменията на студентите?

В момента „Медицинска козметика“ е една от най-желаната и актуална специалност. За прием на уч. 2019/2020 г. кандидатстват по първо желание 240 кандидат студенти за 16 броя държавен прием. Въз основа на тази конкуренция студентите ни са достатъчно мотивирани с цел придобиване на отлични знания и умения, които ще ги доведат до успешна професионална реализация.

Как повишавате вашата квалификация?

Ние преподавателите от специалността „Медицинска козметика“ редовно посещаваме високоспециализирани курсове, симпозиуми, конгреси и практически обучения.

Няма коментари