Общи условия

Общи условия за събитията на Beauty Woman и Медия Трейд ООД

 

 1. Общи разпоредби

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да се регистрирате за някое от събитията, организирани или съорганизирани от Медия Трейд ООД (наричано по-долу „Медия Трейд ООД“ и „събитие“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Медия Трейд ООД. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като участник (посетител или лектор) в събитие и Медия Трейд ООД. Чрез регистрацията за събитие, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития, организирани от Медия Трейд ООД.

 1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

„ОРГАНИЗАТОР“/ „ОРГАНИЗАТОРИ“ означава Медия Трейд ООД, респективно Медия Трейд ООД заедно с други лица, с които съвместно организира дадено събитие

„СЪОРГАНИЗАТОР“ е лице, с което Медия Трейд ООД организира съвместно едно или повече събития.

„УЧАСТНИК““ е всяко юридическо и/или физическо лице (посетител или лектор), което е участник в симпозиуми, изложения, уъркшопи, обучения, семинари и други програми или се регистрира за участие в събитие, организирано от Медия Трейд ООД самостоятелно или в партньорство с други съорганизатори.

„ПОСЕТИТЕЛ“ е всяко юридическо и/или физическо лице, което е наело щанд на събитието или посетило симпозиум, изложение, уъркшоп, обучение, семинар или друга програма. Посетителите притежават необходимата квалификация в сферата на козметичната и/или дерматологична дейност.

„ЛЕКТОР“ е лице, притежаващо диплома за завършено висше образование за упражняване на медицинска и/или здравна дейност, което изнася лекции или обучения на събитие, организирано от Медия Трейд ООД.

„СЪБИТИЕ“ се отнася за събитие, организирано от Медия Трейд ООД самостоятелно или в партньорство с други организатори, вкл. симпозиуми, изложения, уъркшопи, обучения, семинари, лекции, практически обучения и други.

„СТРАНИЦА НА СЪБИТИЕ“ е страница на домейна www.beautywoman.bg,която се отнася до дадено събитие и която съдържа информация за лекторите, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

„САЙТ НА СЪБИТИЕ“ се отнася до сайт, който е специално разработен за даденото събитие и съдържа информация за лекторите, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

ЗАЯВКА-ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕ –обвързващ документи за регистрация за участие в събитие на Медия Трейд ООД. Сроковете посочени в него са задължителни за страните. При неплащане на сумата за участие в посочения срок, лицето губи право от участие в събитието. При две или повече подадени, но неплатени заявки за събития на Медия Трейд ООД, организаторът има право да откаже участие на това лице, без да търпи каквито и да е санкции.

 1. Регистрация

Регистрацията за събитията се извършва по един от следния начин:

 • Попълва се заявка-договор за участие в събитие и се изпраща по имейл или се предава на ръка
 • Регистрация на страницата на даденото събитие на сайта www.bg
 • В офиса на Медия Трейд ООД в София, ул. Цар Борис III, 265, офис партер вляво се попълва заявка на място
 • В деня на събитието на обозначеното от Организаторите място за регистрация на участници, ако има такова

Регистрацията Ви е успешно завършена, когато заявката е потвърдена от организатора чрез имейл или на хартия (при попълване на заявка на място в офиса на организатора) или е извършено и потвърдено плащане по посочените банкови сметки, което трябва да бъде извършено в срок.

Регистрацията Ви е успешно завършена, когато получите билет на имейл адреса, който сте посочили при самия процес на регистрация, при регистрация през страницата на събитието.

Отговорност на участника е да предостави валиден имейл адрес, до който има достъп, без значение дали адресът е личен или на юридическото лице, което регистрира за участие. Условията за получаване на потвърждение за конкретната регистрация са описани на страницата / сайта на съответното събитие. Медия Трейд ООД си запазва правото да отказва регистрации по свое усмотрение.

Основен начин за комуникация във връзка с провеждането на събитията са имейл съобщения до участниците. По имейл ще бъдат изпращани указания във връзка с посещението на събитието, уведомления за евентуални промени в датата, мястото и часа на провеждането му, както и допитвания за обратна връзка относно събитието.

Медия Трейд ООД си запазва правото да променя датата, часа и мястото на всяко събитие, като своевременно и предварително ще публикува за това съобщение на страницата на събитието или на сайта на самото събитие. Ще бъдат положени разумни усилия да бъдат уведомени участниците по имейл или друг начин при промяна на датата, часа или мястото на събитието, за което са се регистрирали. Все пак препоръчваме като най-сигурен начин проверка на страницата или сайта на събитието ден преди датата на провеждането му.

За събитията, за които регистрациите са поименни (с изпискване на име на физическо лице и фирма на дружество), правото на участие не може да се прехвърля към трети лица. Все пак това може да стане след предварително писмено одобрение и съгласие от организаторите, като искането за заместване на участник се прави най-малко три седмици преди датата на събитието, без допълнително заплащане при същите условия.

В случаите, когато регистрираното лице е възпрепятствано и не може да присъства на събитието поради непредвидими събития и без негова вина, е задължено да уведоми Организаторите незабавно, но не по-късно от пет работни дни преди датата на събитието. Възпрепятстваното лице може да посочи друг участник, който да присъства на събитието на негово място, и следва да получи изрично потвърждение от Организаторите на събитието за успешно направена замяна. В случай, че възпрепятстваното лице не посочи трето лице за замяна, то организаторите не дължат връщане на платената сума за събитието.

В случай на отказ от участие или неявяване на събитието, организаторът не дължи връщане на платената такса от участника.

 1. Право на отказ при договор, сключен от разстояние или извън търговския обект

В случай на сключване на договор за участие в събитието от разстояние или извън търговския обект, Участникът има право да се откаже от същия, без да посочва причини за това, в срок от 14 дни от датата на сключването му.

При договор от разстояние, за да упражни правото си отказ, Участникът подава по електронен път на имейл адрес info@beautywoman.bg, стандартен формуляр за отказ (Приложение 1) или изпраща друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ до Медиа Трейд ООД в посочения по-горе срок.

При упражняване на правото на отказ в срок и ред, описан настоящата т. 4, на участника се възстановяват всички плащания не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Медиа Трейд ООД е информиран за упражненото право на отказ.

Доколкото всички събития са с фиксирани дати и с ограничен брой места за участие и изискват предварително ангажиране на зали за провеждането им, на основание чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите, правилата за правото на отказ на Участници не се прилагат за договори за предоставяне на услуги, който предвиждат конкретна дата или срок за изпълнение.

Също така, Участникът се счита за изрично информиран и се съгласява, че няма право на отказ от сключен договор за услуга след започване на събитието.

 1. Лектори

Настоящите Общи условия уреждат и отношенията между участниците-лектори в събитията, организирани от Медия Трейд ООД (Организатор). С приемането на настоящите Общи условия, Лекторът гарантира, че притежава нужната професионална квалификация и диплома за завършено висше образование за упражняване на медицинска и/или здравна дейност.

Лекторът самостоятелно избира темата на лекцията и/или обучението, както и метода за предоставяне на информация или за провеждане на обучението, които са изцяло израз на неговия професионален опит и квалификация, за които гарантира.

Отговорност на лектора е представянето на информация в съответствие с нормативните изисквания и здравното законодателство в Република България, като Организаторът на събитието не носи отговорност за съдържанието на лекцията/обучението.

Организаторът има право да използва заглавието на лекцията/обучението и името на Лектора, с оглед обозначаване на авторството и с цел популяризиране и реклама на събитието.

 1. Плащания

Плащанията за събитията се извършват по следните начини: по банков път на посочените банкови сметки на Медия Трейд ООД или на съорганизатор; на страницата или на сайта на събитието по един от указаните там начини; в офиса на Медия Трейд ООД в брой при спазване на закона за ограничаване на плащанията в брой; в деня на събитието на обозначеното от Организаторите място за регистрация на участниците, ако има такова.

На страницата или на сайта на събитието са указани промоции за ранна регистрация, ако има такива, както и възможностите, правилата и срока за отмяна на резервация, направена през сайта.

Всички посочени цени са без ДДС, крайни и в лева.

 1. Лични данни и поверителност

Медия Трейд ООД прилага разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) при събирането и обработката на личните ви данни за целите на регистрацията и допускането ви до събития. Основания за извършването на съответна дейност по обработване на лични данни са:

– с оглед изпълнение на задължение по договор – заявката-договор и всеки друг документ с правна обвързваща сила страните;

– с оглед изпълнение на законово задължение;

– с оглед защитата на легитимните интереси на дружеството, когато пред тях нямат превес интересите на субекта на данните.

– съгласие на субекта на личните данни (физическото лице, за което се отнасят) – писмено съгласие дадено: в отделен документ (декларация); като част от заявката-договор или онлайн на сайта на събитието. Можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като ни пишете на info@beautywoman.bg.

Данните се събират само за конкретни, предварително определени цели, като тези цели се посочват пред субекта на данните. Използването на данните за други цели е възможно само в посочените по-горе случаи или след снабдяване с допълнително изрично съгласие от субекта на данните.

При попълване на формата за регистрация на събитие ние си запазваме правото да използваме въведените данни в регистрационната форма като част от статистическа информация, която обявяваме за съответното събитие, както и за свои маркетингови цели.

Личните данни се обработват само и единствено в обема, който е необходим за изпълнение на определената цел – провеждане на събитие; и разпространение на съпътстващи и последващи материали като част от цената на събитието, ако има такива.

Медия Трейд ООД поддържа коректност и точност на данните и отстранява грешки в предоставена информация. Данните се съхраняват само за период, за който това е необходимо с оглед основанието за обработка (провеждане на Събитие), като след това се изтриват. Данните се обработват така, че се гарантира подходящо ниво на сигурност на обработваните данни срещу изгубване, частично изтриване, провеждане и неразрешено или незаконосъобразно обработване.

Може да се наложи да предоставим достъп до личните ви данни в ограничен обем на трето лице – нашето счетоводство или екипа, който ни предоставя софтуерна поддръжка. В тези случаи, ние гарантираме, че ангажираните от нас трети лица прилагат същите високи стандарти за защита на Вашите лични данни.

Препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни, разкриващи расов или етнически произход, религия, здраве и други.

По време на събитията фотографи и оператори на организаторите и на други медии, допуснати от организаторите, правят снимки и видео записи, които впоследствие се използват при отразяването на събитието в медиите, социалните мрежи, както и при изготвянето на материалите за популяризирането на следващите му издания. Ако Вие не желаете да бъдете снимани, моля не се регистрирайте и не посещавайте събития на Медия Трейд ООД.

 1. Авторски права

Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Медия Трейд ООД или на носителите на авторското право. Всеки участник има право да използва тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организаторите или от страна на носителя на съответните авторски права.

Участниците имат право да споделят в социалните мрежи, блогове и медии информация свързана със събитията в дигитален формат. Продължителността на видео или аудио записи не трябва да надвишава 5 мин. и е необходимо изричното съгласие на лекторите за използването им.

Нерегламентираното използване на интелектуална собственост върху информационните ресурси, материали и презентации, изнесени и показани по време на събитията от трети лица – в т.ч. но не само участници/посетители на събитие – представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Медия Трейд ООД си запазва правото да не допуска снимки и записи по време на събитията. Участниците ще бъдат уведомявани за тези ограничения и по време на провеждането на събитието.

 1. Отлагане или отмяна на събитието

Медия Трейд ООД си запазва правото да отложи или отмени събитието. Медия Трейд ООД се задължава да посочи друга дата или да даде указания за възстановяване на внесените от участниците суми.

В случай на прекратяване на договора по различни причини, Медия Трейд ООД не носи отговорност за претърпели вреди и пропуснати ползи за участници или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на участник.

 1. Отговорности и сигурност

Медия Трейд ООД не носи отговорност в случаи на неправомерно предлагане на продукти и технологии от участници на събитие. Отговорността за качеството на всеки продукт, апарат и технология и за правото на тяхното предлагане и използване (вкл. разпространение), както сигурността и безопасността на стоката се носи само и единствено от участника, представящ продукта/апаратурата.

В интерес на безопасността и комфорта на всички посетители и участници, всяко събитие на Медия Трейд ООД може да бъде обект на мерки за сигурност. Всяко лице, което желае да посети събитие на Медия Трейд ООД се съгласява, че спрямо него могат да бъдат извършвани проверки за сигурност.

Медия Трейд ООД осигурява физическа охрана по време на събитието (не по-малко от един човек) в рамките на часовете на провеждането му, като организаторът не носи отговорност за сигурността на предлаганите продукти и щандовете по време на събитието и след приключването му срещу кражби, обири, палеж и други престъпления и вандалски прояви.

Медия Трейд ООД не поема отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието. Медия Трейд ООД не носи отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на участник в събитието, както и не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

Медия Трейд ООД си запазва правото да изиска да напуснат събитие посетители, чието поведение е неприемливо (по преценка на организаторите) или е заплаха за здравето и сигурността на останалите участници в събитието.

Медия Трейд ООД не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на участници при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от организаторите причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

 1. Промени

Медия Трейд ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01/11/2019г.

Приложение № 1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

До Медия Трейд ООД

ЕИК 202724627,

Адрес: гр. София 1113, жк. „Изток“, ул. „Пиер Дегейтър“ 9, бл. 3, вх. ., ет. 6, ап. 24

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от

сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на

следната услуга* __________________________________________________________________________________

 • Поръчано на*/получено на* _____________________________
 • Име на потребителя/ите ______________________________

* Ненужното се зачертава.

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                             / Подпис на потребителя-

само в случай, че настоящият формуляр е на хартия/

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?