Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС ЕСТЕТИК АКАДЕМИЯ

 

 

Настоящите общи условия за участие в Бизнес Естетик Академия (за краткост наричани по-долу в текста „Общи условия“) са разработени от Бюти Уомън Академи ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с ЕИК 205883734, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1619
р-н Витоша, бул. „Цар Борис III“ № 265, ап. офис 2 (партер вляво) с Управител Яна Николова (за краткост наричано по-долу „Организатор“).

Те представляват общи условия по смисъла на чл. 16 от ЗЗД и чл. 298 от ТЗ и съдържат реда и условията за участие в обученията, провеждани в рамките на Бизнес Естетик Академия при условията и в срока, посочени по-долу.

  1. ОБУЧЕНИЯ

1.1. В периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. Бюти Уомън Академи ще организира курс, състоящ се от 12 целодневни обучения на различни теми в помощ на участниците при развитието на бизнес и търговска дейност, личностно развитие и управлението на екипи (за краткост наричан по-долу в текста „Курс“).

1.2. Обученията ще се провеждат присъствено, в гр. София веднъж месечно, всеки трети четвъртък от месеца по програма, обявена предходния месец в сайта www.beautywoman.bg и изпратена по имейл до всеки един от участниците. Програмата за първото обучение, което ще се проведе на 20 януари 2022 г., ще бъде обявена и съответно изпратена на 20.12.2021 г.

1.3. Всички лектори, с които Организаторът си сътрудничи по повод провеждането на обученията имат необходимото образование, квалификация и опит.

1.4. Обученията са целодневни, като започват в 10:00 ч. и приключват в 17:30 ч., с включени кафе паузи и обедна почивка, като мястото на провеждането им ще се посочва в програмата.

  1. УЧАСТНИЦИ В КУРСА

2.1. Участник в Курса (за краткост наричан „Участник“) може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е приело настоящите Общи условия чрез изпращане на Заявка за участие съгласно т.  3 по-долу.

2.2. Участник може да бъде и юридическо лице, което може да бъде представлявано на всяко едно от обученията от само един свой представител – дееспособно физическо лице, навършило 18 години. В този случай приемането на Общите условия чрез изпращането на съответната Заявка за участие следва да бъде направено от законния представител на юридическото лице или от негов пълномощник.

  1. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. СРОК НА ДОГОВОРА

3.1. Настоящите Общи условия се приемат и потвърждават чрез попълването на Заявка за участие съгласно образците, посочени в Приложение No 1 или Приложение No 2 към настоящите Общи условия на хартиен носител или чрез изпращането на имейл на адрес elena.darieva@beautywoman.bg. В случай, че Заявката се изпраща по имейл тя следва да бъде поставена както в тялото на имейла, така и прикачена като сканиран и подписан от Участника документ.

3.2. Изпращането на попълнена Заявка за участие представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронни удостоверителни услуги.

3.3. От момента на получаване на попълнената Заявка за участие в посочената от Организатора информационна система договорът между него и Участника се смята за сключен при настоящите Общи условия и остава в сила до 31.12.2022 г.

  1. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ.

4.1. Цената на курса е 2800 лв. (две хиляди и осемстотин лева) без начислен ДДС равностойно на 3360 лева (три хиляди триста и шестдесет лева) с начислен ДДС.

4.2. Чрез попълване и изпращане на Приложение No 2 „Заявка за участие в Краткия курс на обучение“ има възможност да се направи искане за участие и заплащане само на 6 (шест) обучения през 2022 г. (наричани по-долу за краткост „Кратък курс“). Цената за Краткия Курс е 2100 лв. (две хиляди и сто лева) без начислен ДДС равностойно на 2520 лв. (две хиляди петстотин и двадесет лева) с начислен ДДС.

4.3. Срокът за заплащането на Курса и на Краткия курс е 15.12.2021 г.

4.4. В Заявката за участие Участникът може да поиска плащането да бъде направено на два или три равни транша. В този случай плащането на първия транш се извършва в срок до 15.12.2021г., а срокът за заплащане на останалите части от цената се уговаря допълнително между Организатора и Участника и се записва в Заявката.

4.5. Всички плащания се извършват безкасово, по следната банкова сметка:

Титуляр: Бюти Уомън Академи ЕООД

Банка: Пощенска банка

IBAN: BG52BPBI79421023308701

4.6. Срещу заплащане на цената на Курса, респективно на Краткия курс, на участника се издава карта, даваща му право на участие („Карта за участие“). В случай, че цената се плаща на траншове Картата за участие се издава след извършване на първото плащане. В случай на участник – юридическо лице, картата може да се ползва от различни представители/служители на юридическото лице, но само при условие, че на всяко едно от обученията присъства не повече от един от тези представители/служители.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ОТГОВОРНОСТ.

5.1. Организаторът се задължава да:

5.1.1. представя точна и актуална информация относно провеждането на обученията;

5.1.2. публикува и съответно изпраща програмата на обученията в срока, посочен тук;

5.1.3. издаде карта съгласно точка 4.5;

5.1.4. уведоми във възможно най-кратък срок Участниците за настъпили форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи провеждането на обучение на посочената дата и/или място.

5.2. Организаторът има право да:

5.2.1.  откаже да изпълни задълженията си по договора при некоректно попълнена Заявка за участие. В този случай Организаторът изпраща имейл с искане за поправка и доизясняване на данните. В случай, че поправката не бъде направена в срок от 3 (три) работни дни от изпращането на имейла, то договорът ще се смята за автоматично прекратен.

5.2.2. не издаде карта и да откаже да допусне до участие в обучение Участник, който не е заплатил в срок и при условията, описани тук цената на курса, съответно обученията.

5.2.3. да промени датата и мястото на провеждане на съответно обучение в случай на непреодолима сила, възпрепятстваща то да бъде проведено на предварително обявените такива, като положи всички усилия да уведоми Участниците възможно най-скоро за новата дата и място и посочи причините, наложили промяната.

5.3. Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатени от участника разходи за транспорт, нощувки и други разходи във връзка с посещението на обученията от Участниците.

5.4. Организаторът не носи отговорност за изчезнали вещи, загуби или кражби по време на събитието.

5.5. Организаторът не носи отговорност за наранявания на хора и вещи по време на събитието.

5.6. Организаторът не носи отговорност за преки или косвени последващи загуби, възникнали в следствие на участието на участника в събитието.

5.7. Участникът се задължава да:

5.7.1. заплати в срок цената на курса, съответно цената на обученията;

5.7.2. посочи верни и точни данни и да попълни коректно Заявката за участие;

5.7.3. по време на обученията да не пречи необосновано на процеса на обучение.

5.8. Участникът има право да:

5.8.1. изпрати свой заместник в случай на обективна невъзможност да посети дадено обучение, както и при форсмажорни обстоятелства, като се задължава да уведоми по имейл предварително Организатора за замяната чрез посочване на трите имена, телефон и имейл на заместника. С цел избягване на всякакво съмнение, в случай на обективна невъзможност на участник да присъства на дадено обучение и в случай че същият не изпрати свой заместник, то участникът няма право на пълно или частично възстановяване на заплатената от него цена.

5.8.2. получи информация относно образованието и опита на лектора/лекторите след публикуване на програмата за съответното обучение;

5.8.3. получи удостоверение за участие в обученията.

  1. ПРОМЕНИ В ДАТИТЕ И МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

6.1. Организаторът има право да промени датата и мястото на провеждане на съответно обучение в случай на форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи провеждането му на предварително обявените такива, като положи всички усилия да уведоми Участниците във възможно най-кратък срок за настъпилите форсмажорни обстоятелства, както и за новата дата и място и посочи причините, наложили промяната.

6.2. Под форсмажорни обстоятелства се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, локдаун, обявяване на извънредно положение или приемането на други противоепидемични мерки по повод пандемията от Ковид-19, заболяване на лектор или друга обективна невъзможност на лектор да проведе обучението и др.

6.3. В случай, че настъпилите форсмажорни обстоятелства са от такова естество, че е невъзможно да се предвиди кога ще бъдат преодолени, например природно бедствие, въвеждане на извънредно положение и/или противоепидемични мерки, Организаторът се задължава да проведе отложените обучения във възможно най-кратък срок, считано от отпадане на форсмажорните обстоятелства.

6.4. Организаторът  не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства.

6.5. При промяна в датата на обучение от страна на Организатора, когато не са налице форсмажорни обстоятелства, участниците ще могат да участват в насроченото такова за новата дата.

  1. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Материалите и помощните средства, раздадени на Участниците, изразените мнения и разсъждения, направени по време на лекциите, както и самите лекции могат да бъдат обекти на интелектуалната собственост и като такива,  да са защитени от действащото българско законодателство.

7.2. Те могат да бъдат използвани само за нуждите на Участниците.

7.3. Без предварителното съгласие на Организатора Участниците нямат право под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин да разпространяват, да предават (по електронен или друг начин), да предоставят, възпроизвеждат и правят копия на материалите, помощните средства, изказванията и лекциите пред трети лица.

7.4. Без предварителното съгласие на Организатора Участниците нямат право да правят звукови и видео записи на обученията и съответно да разпространяват такива записи.

7.5. Съдържанието, помествано на уебсайта https://www.beautywoman.bg, базата данни, дизайнът на уебсайта, рекламите, логата и търговските марки на отделни търговци са обект на интелектуалната собственост и тяхното неправомерно използване е недопустимо съгласно действащото законодателство.

7.6. Споделянето на отделни страници или позоваването на отделни статии от уебсайта е позволено, само при условие че Участникът е получил предварително съгласие за това и посочва източника на информацията.

7.7. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта https://www.beautywoman.bg за търговска цел или с цел да се извлече друга облага, както и действия, водещи до този резултат, без разрешение на Организатора е забранено без изрично писмено съгласие.

  1. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът се ангажира да осигури защита на личните данни на Участниците и да спазва приложимите закони за защита на личните данни, по-конкретно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (за краткост „Общ регламент относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и българският Закон за защита на личните данни.

8.1. Кой е администраторът и отговарящ за обработването на личните данни?

Администраторът на данни, отговарящ за обработването им, е Бюти Уомън Академи ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с ЕИК 205883734, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1619
р-н Витоша, бул. „Цар Борис III“ № 265, офис 2 (партер вляво), лице за контакт: Яна Николова, тел: +359 886 414 416, имейл адрес: yana@beautywoman.bg

8.2. Категории, събирани и обработвани лични данни

За целите на сключването и изпълнението на договор между Организатора и Участник следните лични данни се събират и обработват: три имена по лична карта, адрес за кореспонденция, имейл и телефон.

Не събираме и не обработваме лични данни на деца.

8.3. За какви цели и на какво правно основание обработваме лични данни?

Ние обработваме лични данни, посочени в т. 8.2 и за целите на сключване и изпълнение на договора на основание чл. 6, ал. 1, буква „б” от ОРЗД.

Само в случай на възникнала необходимост може да се наложи да обработваме лични данни (в допълнение към обработването за целите и на основанията, посочени по-горе) за целите на легитимните ни интереси или легитимните интереси на трети лица въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „е” от ОРЗД. Легитимните интереси могат да включват:

  • Правна защита при съдебни и извънсъдебни спорове.
  • Предотвратяване и разследване на престъпления и други случаи, предвидени в действащото законодателство.

8.4. За какъв срок се съхраняват личните данни?

Ние съхраняваме лични данни за срока на изпълнение на целите, за които същите са събрани, като се въздържаме от допълнителното им обработване, освен ако това не е в интерес на субектите на данни и е получено тяхното изрично съгласие за това. Можем да продължим да съхраняваме данните, ако е налице правно задължение за това (напр. за спазване на законосъобразно задължение за съхранение на данни при сключен договор със субект на личните данни, с цел обработка и запазване на счетоводна информация и др.).

8.5. Кой получава или има достъп до личните данни?

Личните данни се обработват в рамките на дружеството. В зависимост от категориите данни, достъпът до лични данни е разрешен само на определени отдели/организационни звена. Тези звена включват по-конкретно отделите, отговарящи за водене на счетоводство, електронни запитвания и ИТ отдел. Въз основа на концепцията за управление на ролята/правата, достъпът до лични данни е ограничен до функциите и степента, необходими за съответната цел на обработването им.

Приложение No 1 към Общи условия за участие в Бизнес Естетик Академия „Заявка за участие в пълния курс на обучение“

На вниманието на г-жа Яна Николова

Управител на Бюти Уомън Академи ЕООД

Заявка за участие в Пълния Курс на обучение

от

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………[наименование на юридическото лице], вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с ЕИК …………………………………………, със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, представлявано от ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Уважаема г-жо Николова,

С настоящото потвърждавам и приемам Общите условия за участие в Бизнес Естетик Академи, поместени на уебсайта https://www.beautywoman.bg и заявявам участие в курса, който ще се проведе от месец януари 2022 г. до месец декември на 2022 г.

Начин на плащане на цената на курса: изцяло в срок до 15.12.2022 г.

Плащането се извършва по следната банкова сметка:

Титуляр: Бюти Уомън Академи ЕООД

Банка: Пощенска банка

IBAN: BG52BPBI79421023308701

В платежния документ изрично се вписва, че сумата е за участие в Бизнес Естетик Академи.

Имейлът за получаване на фактурата е: …………………………………………………………………………………………….

С уважение: ……………..………………………

Приложение No 2 към Общи условия за участие в Бизнес Естетик Академия „Заявка за участие в Краткия курс на обучение“

На вниманието на г-жа Яна Николова

Управител на Бюти Уомън Академи ЕООД

Заявка за участие в Краткия курс на обучение

от

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………[наименование на юридическото лице], вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с ЕИК …………………………………………, със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, представлявано от ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Уважаема г-жо Николова,

С настоящото потвърждавам и приемам Общите условия за участие в Бизнес Естетик Академи, поместени на уебсайта https://www.beautywoman.bg и заявявам участие в Краткия курс, състоящ се от 6 (шест) обучения, които ще се проведат в периода от месец януари 2022 г. до месец декември на 2022 г.

Начин на плащане на цената на курса: изцяло в срок до 15.12.2022 г.

Плащането се извършва по следната банкова сметка:

Титуляр: Бюти Уомън Академи ЕООД

Банка: Пощенска банка

IBAN: BG52BPBI79421023308701

В платежния документ изрично се вписва, че сумата е за участие в Бизнес Естетик Академи.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?